Hamburg SPD’nin çifte vatanda?l?k konusundaki iki yüzlü?ü

26.1.2012
Hamburglu bir bilim insaninin çifte vatandaslik için Hamburg Eyalet Meclis’nin Dilekçe Komisyonu’na vermis oldugu dilekçe SPD milletvekillerinin oylari ile reddeildi.

SPD Hamburg sözde çifte vatandasliktan yana. Ancak dün SPD milletvekilleri bu konuda kar??t bir tav?r sergilediler. Bu yöndeki bir dilekçeyi geri çevirdiler. Hamburg eyalet meclisi milletvekili ve Sol Parti fraksiyonunun göçmen sözcüsü Mehmet Y?ld?z’a göre bu olay SPD’nin çifte vatanda?l?k konusundaki iki yüzlülü?ünü bir kez daha ortaya koymaktad?r.

“Bir taraftan çifte vatanda?l?ktan yana oldu?unuzu deklare edeceksiniz, di?er taraftan ise bu yöndeki dilekçeleri red edceksiniz. Bu iki yakla??m birbirine uymuyor. Demek ki SPD’nin çifte vatanda?l?ktan yana sözde tav?r almas? göçmen kökenlilerin oylar?n? almak içinmi?, diye dü?ünmeden edemiyorum.”

Vatanda?l?k yasas?n?n 12’ci maddesine göre bireyler özel durumlarda ?imdiki uyruklar?n? b?rakmadan Alman vatanda?l???na al?nabilirler. ?imdiki vatanda?l???n muhafaza edilmesinin Almanya’n?n da ç?kar?na olmas? ya da ?imdiki vatanda?l???n geri vrilmesinin dezavantajlar? bereberinde getirmesi bu özel durumlar?n kapsam? içindedir. SPD, eyaletlere sunulan bu istisnai uygulama olana??n? dilekçe sahiplerinin aleyhinde uygulamaktad?r.

“Ayr?ca SPD milletvekillerinin bu yöndeki bir dilekçeyi bireyse? bir çözümden de?il, kapsay?c? bir çözümden yana olduklar? yönündeki bahanelerle geri çevirmeleri anla??l?r de?il ve kabul edilemez. Bu SPD’nin söylemleri ile eylemleri aras?ndaki fark? gözler önüne sermektedir bir kez daha”, diyerek sözlerini tamamlad? Mehmet Yildiz.