Türkce

29 Kas?m referandumunda Olimpiyatlara HAYIR (NEIN)!

Olimpiyatlar Londra`daki dükkan ve i?yeri sahiplerine nas?l yans?d??
?NSANCA YA?ANACAK B?R HAMBURG ?Ç?N REFERANDUMDA OL?MP?YATLARA HAYIR (NEIN)!

16 Günlük E?lence için 16 y?l Borç Ödemeye HAYIR!

Hamburg 2024 Olimpiyat Oyunlar? kentimize ve toplumumuza zarar verecektir.Toronto, Boston, Oslo, Münih, Krakow, Viyana ve Graubünden’de emekçiler Olimpiyatlara HAYIR dedi. Son 40 y?lda, Münih 1972’den Londra 2012’ye kadar TÜM Olimpiyat oyunlar? planlanan bütçelerini en az 3-4 kat a?t?; halk?n borç yükünü artt?rd?; sponsor, lobici ve spekülatörlere kâr ettirdi. Londra’da olimpiyatlar?n 4,8 milyar Euro’ya planlanan maliyeti, son hesapta 28,1 milyar Euro’yu a?t?. Sadece ba?vuru giderleri Hamburg`a en az 50 milyon Euro’ya mal olacak. Hamburg’un olimpiyatlar için tahmini bütçesi 11,2 milyar (20 milyar) ile ba?layacakt?r .

IOC’nin (Uluslararas? Olimpiyat Komitesi) kontrat?nda Hamburg’a dayatt??? ?artlar:
• Tüm borç ve giderleri Hamburglular?n üstlenmesi
• IOC’nin vergiden muaf tutulmas?
• IOC’nin yaz?l? izni olmadan toplant? yürüyü? vb. yap?lamamas? ve ola?anüstü hal (Gefahrengebiet) önlemlerinin yürürlü?e konmas?
• Tüm mal ve hizmetlerin sponsorlardan (Coca-Cola. Mc-Donalds, Siemens vb) sat?n al?nmas?
• IOC’nin izni olmadan devlet adamlar?n?n bile davet edilememesi (Hamburg Eyalet Ba?bakan? bile IOC’nin önceden yaz?l? izni olmadan kat?lamaz)

Hamburg 2024 Oyunlar? referandumda kabul edilmesi:
• Büyük israf, daha yüksek vergi ve borç demek!
• Maliyeti belirsiz yeni büyük projeler demek!
• Bütçenin toplumun ihtiyaçlar?na de?il, uluslararas? sermayeye pe?ke? çekilmesi demek!
• Kemer s?kma politikalar?n?n sertle?mesi, sosyal ödeneklerin k?s?lmas? demek!
• Arsa ve emlak piyasas?nda spekülasyon,ev, dükkan ve i?yeri kirâlar? artmas?,
• Hayat pahall?l???n?n artmas? demek demek!

Gelece?imize bugünden sahip ç?kal?m.
Olimpiyatlara de?il; E?itime, Sa?l??a, Gençlik Evlerine, Spora ve Sosyal Konutlara Yat?r?m Yap?lmas?n? Talep Ediyoruz!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*